Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

 

Strona główna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin Filia w Szyszyńskich Holendrach

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin informuje, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Beata Andrzejewska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu zadań realizowanych przez Bibliotekę oraz znajomością procedur niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. Posiadane umiejętności oraz predyspozycje zawodowe pozwolą na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.

 

 dyrektor BPMiG Ślesin

/-/ Agnieszka Niedźwiedzińska

 

 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – bibliotekarz

 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin filia w Szyszyńskich Holendrach 112, 62-561 Ślesin
 • Wymiar czasu pracy: 0,8 etatu
 • Godziny pracy – zgodnie z pracą biblioteki
 • Określenie stanowiska pracy: bibliotekarz

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 • znajomość systemu bibliotecznego SowaSQL
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 •  znajomość rynku wydawniczego;
 • preferowane wykształcenie  z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy w bibliotece publicznej;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość
 • inne prace wynikające z zakresu działalności BPMiG Ślesin

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2022 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza".

 

Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

 1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji  na wolne stanowisko w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 3.  „Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem zebranych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin z siedzibą ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin”. Biblioteka ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem iod.slesin@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji odbywających się na wolne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin.

 

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe

 • O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki (www.slesin.naszabiblioteka.com) oraz BIP
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru zostaną zniszczone
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

 

Ślesin 15.03.2022 r.                                                                   

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Agnieszka Niedźwiedzińska

 

 

Załączniki:

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 15.03.2022, 09:32

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Utworzono dnia 15.03.2022, 09:32

Oświadczenie o niekaralności

Utworzono dnia 15.03.2022, 09:32

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 15.03.2022, 09:32

Informacje

Liczba wyświetleń: 2228
Utworzono dnia: 23.07.2020

Historia publikacji

 • 05.04.2022 12:57, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 15.03.2022 09:33, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 15.03.2022 09:32, Administrator
  Dodanie załącznika: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych