Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://slesin.naszabiblioteka.com

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-09.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-23.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + Alt + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin (siedziba główna)
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

 • Wstęp do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin możliwy jest przez wejście zlokalizowane od strony ul. Kleczewskiej 15. 
 • Na parkingu między budynkiem Biblioteki a Urzędem Gminy wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście główne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów, które uniemożliwiają wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich
 • Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak).
 • Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejściem głównym można dostać się do Wypożyczalni Głównej, Czytelni Prasy i Internetowej, pomieszczeń biurowych, socjalnych.
 • Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Licheniu Starym
ul. Konińska 54
62-563 Licheń Stary

 • Filia w Licheniu Starym znajduje się w budynku  obok przychodni zdrowia przy ul. Konińskiej.
 • Biblioteka posiada odrębne wejście do swojej siedziby.
 • Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony ul. Konińskiej.
 • Wejście do biblioteki posiada bariery architektoniczne w postaci schodów uniemożliwiających wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak).
 • Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Licheniu Starym, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • W filii w Licheniu Starym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Szyszyńskich Holendrach
Szyszyńskie Holendry 112
62-561 Ślesin

 • Filia w Szyszyńskich Holendrach znajduje się w budynku  należącym do OSP w Szyszyńskich Holendrach
 • Biblioteka posiada odrębne wejście do swojej siedziby.
 • Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od głównej ulicy
 • Wejście do biblioteki posiada bariery architektonicznych w postaci schodów uniemożliwiających wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkic
 • Na parkingu między budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
 • Lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
 • Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Szyszyńskich Holendrach, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • W filii w Szyszyńskich Holendrach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Katalog

Logo informujące o dostępności biblioteki dla osób niepełnosprawnych umysłowo, niewidomych, głuchych i poruszających sie na wózku inwalidzkim.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny