Witamy na naszej stronie BIP

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin Filii w Szyszyńskich Holendrach

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Oktawia Dobroń, Biskupie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu zadań realizowanych przez Bibliotekę oraz znajomością procedur niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku młodszego bibliotekarza. Posiadane umiejętności oraz predyspozycje zawodowe pozwolą na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.

                                                                                  Agnieszka Niedźwiedzińska

                                                                                     Dyrektor BPMiG Ślesin

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz

 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin filia w Szyszyńskich Holendrach 112;
 • Wymiar czasu pracy: 4/5 etatu;
 • Godziny pracy – zgodnie z pracą biblioteki;
 • Określenie stanowiska pracy: młodszy bibliotekarz;

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;
 • znajomość systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21;
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;
 • kreatywność, silna motywacja do pracy;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki;
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 • opracowywanie zbiorów;
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa;
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • skontrum księgozbioru;
 • dbałość o stan powierzonego mienia;
 • inne prace wynikające z zakresu działalności BPMiG Ślesin;
 • sprawozdawczość.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kopie świadectw pracy;
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i archiwizowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza".

Aplikacja powinna zawierać następujące oświadczenia:

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin z siedzibą ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe

 • O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki (www.slesin.naszabiblioteka.com) oraz BIP;
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru zostaną zniszczone;
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Ślesin 11.12.2017 r.                                                                                                          Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Ślesin

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1547

Utworzono dnia: 07.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna