Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW
W PLACÓWKACH
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawę prawną nadania niniejszego Regulaminu stanowi art.  14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  z 2018 r. poz. 574).


§ 2

PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki  mają stali mieszkańcy Miasta i Gminy Ślesin. Czytelnicy, którzy nie mają stałego zameldowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin, posiadają prawo do korzystania ze zbiorów po złożeniu kaucji podlegającej zwrotowi po całkowitym rozliczeniu się z wypożyczonych książek. Wysokość kaucji określa Dyrektor Biblioteki w zależności od wartości danego egzemplarza.
 3. Przy zapisie wypożyczający powinien:
 • okazać dowód osobisty;
 • złożyć podpis na karcie zobowiązania potwierdzając tym samym zapoznanie się z regulaminem wypożyczalni oraz przestrzeganiem zawartych w nim zasad;
 • za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolna;
 1. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 2. Dane osobowe czytelnika wykorzystywane są do celów statutowych biblioteki i podlegają
 3. ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowy.
 4. Informacja dla użytkownika.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin z siedzibą w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15;
 • inspektor ochrony danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin  jest dostępny pod adresem e-mail: iod.slesin@gmail.com;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Dane to: imię i nazwisko adres zameldowania, data urodzenia, PESEL; opcjonalnie adres e-mail, numer telefonu;
 • udostępnianie danych nie jest przewidywane;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
 • Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

§3

WYPOŻYCZANIE

 1. Zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin są udostępniane:
 • na miejscu /prezencyjnie/,
 • poza Bibliotekę /wypożyczenia na zewnątrz/,
 • w formie kserokopii /wybrane fragmenty wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych/.
 1. Wypożyczyć można jednorazowo nie więcej niż 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu książek /osobiście lub telefonicznie/, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych oraz podręczników akademickich).
 4. W razie braku książki w danej placówce, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 5. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 6. Czytelnicy mogą wykonywać odbitki kserograficzne materiałów znajdujących się  w zbiorach Biblioteki za cenę zgodną z aktualnym cennikiem opłat i usług /nie wykonuje się kserokopii całych dokumentów/.

§ 4

UDOSTĘPNIANIE  ZBIORÓW  W  CZYTELNI / PREZENCYJNE /

 1. Z czytelni może bezpłatnie korzystać każdy niezależnie od miejsca zamieszkania.
 2. Materiały własne wnoszone do czytelni, w tym również wypożyczone w innych agendach Biblioteki, czytelnik zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. Wybrane pozycje czytelnik otrzymuje od dyżurującego bibliotekarza.
 4. Wynoszenie materiałów bibliotecznych, przeznaczonych do korzystania na miejscu, poza teren Biblioteki jest niedozwolone.
 5. W czytelni udostępniane są także materiały ze zbiorów innych bibliotek krajowych, sprowadzone na zamówienie czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Koszty przesyłki sprowadzonych materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.
 6. Czytelnik może zlecić wykonanie odbitek kserograficznych materiałów znajdujących się zarówno w zbiorach Biblioteki, jak i sprowadzonych  za cenę ustaloną w aktualnym Cenniku opłat i usług .
 7. Za uszkodzenie zbiorów czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa aktualny Cennik opłat i usług.

§ 5

 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Zaleca się zwrócenie uwagi na ich stan  przed  wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki odpowiada czytelnik.
 3. W wypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik obowiązany jest zwrócić w zamian ten sam tytuł książki lub za zgodą dyrektora Biblioteki dostarczyć  inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla użytkowników Biblioteki.
 4. Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie książki przez czytelnika określa aktualny cennik opłat i usług.
 5. Egzemplarz zwrócony, zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki, a poniesione przez czytelnika koszty nie podlegają zwrotowi.

§ 6

  PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w  § 3 pkt 2 i 3  Biblioteka pobiera opłaty w wysokości ustalonej w aktualnym Cenniku opłat i usług.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, zobowiązany jest pokryć koszty opłat pocztowych wg aktualnego cennika.
 3. Podstawą ustalenia terminu wysłania upomnienia jest data stempla pocztowego.
 4. Pisemne upomnienie może poprzedzać e-mail lub telefoniczne wezwanie do zwrotu książek.
 5. Upomnienie czytelnika listem poleconym jest równoznaczne z czasowym zawieszeniem jego prawa do korzystania  z Biblioteki.
 6. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę nie zwróci książek i odmówi uiszczenia należnych opłat,  może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, a Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 7. Czytelnik, wobec którego postępowanie upominawcze o zwrot książek zakończyło się niepowodzeniem, przy ponownym zapisie do Biblioteki zobowiązany jest zrekompensować straty Biblioteki poprzez przekazanie książek o wartości nie mniejszej niż wcześniej niezwrócone.

§7

  PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe  pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może zamknąć czasowo niektóre placówki Biblioteki.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2018 roku.

Katalog

Logo informujące o dostępności biblioteki dla osób niepełnosprawnych umysłowo, niewidomych, głuchych i poruszających sie na wózku inwalidzkim.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny